info@eskisehir.edu.tr

Hakkımızda

Hukuk Müşavirliği; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35. maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak, hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle ve Üniversitemiz haklarının korunması amacıyla 659 sayılı KHK kapsamında aşağıda belirlenen temel hizmetleri yürütmektedir.

 Görev ve Sorumluluklar:

 • Üniversitenin öğrencileri, personeli, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercileri önünde üniversitenin haklarının savunulması için gerekli işlemleri yapmak.
 • Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara, hukukun genel ilkelerine uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak için gerekli işlemleri yapmak.
 • Rektörlük ve Genel Sekreterlik makamının talebi üzerine, Üniversite adına ihtarname, sözleşme, protokol düzenlemek/ilgili birimlerce düzenlenmesine yardımcı olmak, Üniversite adına dava açmak, icra takibi yapmak, sürecini takip etmek, sonuçlandırmak, sonucu hakkında bilgi vermek.
 • Üniversitenin hizmet alanı ile ilgili diğer kamu kurumları ile Üniversite birimlerince hazırlanan mevzuat taslaklarını incelemek, hukuki görüş bildirmek.
 • Üniversitenin taraf olduğu Sözleşme/protokol ve benzeri dokümanları inceleyip görüş bildirmek, istenilen sair hukuki konularda görüş bildirmek.
 • Personel ve öğrenciler hakkında açılan adli ve idari soruşturmaların hukuka uygunluğunu denetlemek.
 • Üniversitenin arabuluculuk komisyonu faaliyetlerini yürütmek.
 • Etik kurul sekretaryasını yürütmek.
 • Üniversite Fikrî ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılmak.
 • Üniversitenin Mevzuat Komisyonu toplantılarına katılmak.
 • Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.